×

e-17

Poljoprivreda

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks obima poljoprivredne proizvodnje roba i usluga (proizvođačke cijene) (2010 = 100) : : : : : :
Korišteno agrarno područje (u hiljadama hektara) 14) 1 743e 1 726e 1 711e 1 7323e 1 781e 1 762e
Stoka: živa goveda (u hiljadama grla, kraj perioda) 515 447 444 455e 455e 445e
Stoka: žive svinje (u hiljadama grla, kraj perioda) 712 530 533 564e 545e 548e
Stoka: žive ovce i koze (u hiljadama grla, kraj perioda) : 1 089e 1 099e 1 093e 1 091e 1 090e
Sirovo mlijeko dostupno na farmama (u hiljadama tona) : : : : : :
Prinos biljne proizvodnje: žitarice (uključujući rižu) (u hiljadama tona) 15) 1 342e 1 223e 1 082e 1 138e 1 658e 1 163e
Prinos biljne proizvodnje: šećerna repa (u hiljadama tona) 0 0 0 0 0 0
Prinos biljne proizvodnje: povrće (u hiljadama tona) 16) 280e 304e 229e 280e 361e 292e

: : = nije dostupan

e = procijenjena vrijednost

14) Korištena poljoprivredna površina se sastoji od oranica, povrtnjaka, trajnih nasada i stalnih travnjaka kao katastarski podatak (ne kao korištena poljoprivredna površina)

15) 2006: osim pšenoraži i heljde.

16) 2006: uključujući suhe mahunarke.