×

e-15

Okoliš

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
*Indeks ispuštanja stakleničkih gasova, ekvivalent CO2 (1990 = 100) 54.7 70.2 76.1 : : :
Energetski intenzitet ekonomije (kg ekvivalenta nafte na 1000 eura BDP- a na 2010 stalnih cijena) : : 446.5 446.2 473.5 :
Električna energija iz obnovljivih izvora u odnosu na bruto potrošnju električne energije (%) : 52.6 44.5 41.1 40.4 27.5
Udio putnog teretnog transporta u unutrašnjem teretnom transportu (na osnovu tona-km) (%) : : : : 76.6 78.9

: : = nije dostupan

* = indikator Europe 2020