×

e-14

Inovacije i istraživanja

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Javni rashodi u obrazovanju u odnosu na BDP (%) : : : : : :
* Bruto domaći izdaci u oblasti istraživanja i razvoja u odnosu na BDP (%) : 0.32 0.24 0.22 0.24 :
Vladina budžetska sredstva ili izdaci za istraživanje i razvoj (GBAORD), kao postotak BDP-a (%) : : 0.05 0.05 0.04 0.40p
Postotak domaćinstva sa pristupom internetu kod kuće (%) : : : : 61.5 66.0

: : = nije dostupan

p = privremeno

* = indikator Europe 2020