×

e-07

Finansijski pokazatelji

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Bruto vanjski dug cijele ekonomije, u odnosu na BDP (%) : : : : : :
Bruto vanjski dug cijele ekonomije, u odnosu na ukupan izvoz (%) : : : : : :
Priliv novca: M1 (novčanice, kovanice, depoziti preko noći, u milionima eura) 3) 4) 2 423 3 423 3 738 4 183 4 756 5 406
Priliv novca: M2 (M1 plus depoziti sa prispijećem do 2 godine, u milionima eura) 3) 5) 5 063 8 229 8 829 9 534 10 327 11 308
Priliv novca: M3 (M2 plus instrumenti koji se mogu plasirati na tržište, u milionima eura) : : : : : :
Ukupni krediti monetarnih finansijskih institucija stanovništvu (konsolidovani) (u milionima eura) 3) 4 506 8 194 8 423 8 624 8 795 9 419
** Godišnja promjena u obavezama u finansijskom sektoru 6) 45.3 4.8 5.2 4.6 5.5 8.3
** Tokovi privatnih kredita, konsolidovani, u odnosu na BDP (%) 6) 8.8 0.4 2.0 -2.2 1.2 3.2
**Privatni dugovi, konsolidovani, u odnosu na BDP (%) 6) 7) 43.5 93.3b 93.3 87.1 84.5 83.3
Kamatne stope: dnevna stopa, godišnje (%) : : : : : :
Kamatna stopa za kredite (1 godina), godišnje (%) 8) 8.01 7.23 6.32 5.74 4.97 3.88
Kamatna stopa za depozite (1 godina), godišnje (%) 9) 0.51 0.12 0.09 0.09 0.09 0.06
Devizni kurs eura: prosjek perioda (1 euro = ... nacionalna valuta) 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956
Indeks ponderirranog efektivnog deviznog kursa, 42 zemlje (2005 = 100) 10) 95 100 101 100 101 102
**Trogodišnja promjena(T/T-3) u indeksu ponderiranog efektivnog deviznog kursa, 42 zemlje (2005 = 100) 10) : 2.4 3.2 1.5 1.6 1.0
Vrijednost rezervi (uključujući zlato) (u milionima eura) : 3 614 4 001 4 400 4 873 5 398

** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)

: : = nije dostupan

b = prekid u seriji

3) Na osnovu Priručnika MMF-a za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.

4) Novčana masa M1 sastoji se od novca izvan banaka i prenosivog depozita u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade).

5) Novčana masa M2 sastoji se od novčanih masa M1 i kvazi novca QM. Novčane mase QM

osiguravaju druge depozite u domaćoj valuti, prenosive i druge depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade).

6) Podaci za monetarne finansijske institucije.

7) 2006: dug privatnog sektora isključuje vanjski dug privatnog sektora.

8) Stope kratkoročnog pozajmljivanja u domaćoj valuti nefinansijskim zadrugama (ponderirani

prosjek).

9) Stope depozita u domaćoj valuti za domaćinstva (ponderirani prosjek).

10) Izračun efektivnih indeksa deviznog kursa je prema grupi od 21 najvažnija trgovačka partnera.. 2015 = 100.