×

e-06

Javne finansije

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
***Opšti deficit/suficit vlade, u odnosu na BDP (%) 2.7 -2.2 -2.0 0.7 1.2 2.6
***Opšti bruto dug vlade u odnosu na BDP (%) 20.6 37.7 41.6 41.9 40.5 36.1
Ukupni prihodi vlade kao postotak BDP-a (%) 42.8 42.7 43.8 43.2 42.7 43.0
Ukupni rashodi vlade kao postotak BDP-a (%) 40.1 44.8 45.8 42.6 41.5 40.4

*** = Podaci o deficitu i dugu vlade zemalja proširenja se objavljuju na osnovu proizvoljne

procjene i ne garantuju sigurnost u pogledu njihovog kvaliteta i pridržavanja pravila ESA-e.