×

e-04

Stopa inflacije i cijene kuća

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI), promjena u odnosu na prethodnu godinu (%) 6.1 -0.1s -0.9 -1.0 -1.1 1.2
**Godišnja promjena u padu indeksa cijena stambenih objekata (2010 = 100) : : : : : :

** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)

: : = nije dostupan