×

e-02

Nacionalni računi

napomena 2006 2013 2014 2015 2016 2017
Bruto domaći proizvod (BDP) (u milionima domaće valute) : 26 779 27 359 28 586 29 901 :
Bruto domaći proizvod (BDP) (u milionima eura) : 13 692 13 988 14 616 15 288 :
BDP (euro po glavi stanovnika) : 3 600 3 700 4 000 4 400 4 700
BDP (u standardima kupovne moći (PPS) po glavi stanovnika) : 7 500 7 700 8 400 9 000 9 500
BDP (u standardima kupovne moći (PPS) po glavi stanovnika), u odnosu na prosjek EU (EU-28 = 100) : 28 28 29 31 32
Realna stopa rasta BDP-a: promjene volumena BDP-a u odnosu na prethodnu godinu (%) : 2.3 1.1 3.1 3.1 :
Rast zaposlenosti (podaci sa nacionalnih računa), u odnosu na prethodnu godinu (%) : : : : : :
Rast produktivnosti rada: rast BDP-a (konstantne cijene) po zaposlenoj osobi, u odnosu na prethodnu godinu (%) : : : : : :
Rast troškova jedinice rada, u odnosu na prethodnu godinu (%) : : : : : :
**Promjena u 3 godine (T/T-3) u nominalnoj jedinici za indeks rasta troškova rada (2010 = 100) : : : : : :
Produktivnost rada po zaposlenoj osobi: BDP (u PPS) po zaposlenoj osobi u odnosu na prosjek EU (EU-28 = 100) : : : : : :
Bruto dodana vrijednost po glavnim sektorima (%)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (%) : 8.0 7.0 7.3 7.5 :
Industrija (%) : 21.6 21.3 21.9 22.6 :
Građevinarstvo (%) : 4.5 4.7 4.6 4.6 :
Usluge (%) : 65.9 67.0 66.2 65.3 :
Potrošnja kod krajnjih potrošača, kao udio BDP-a (%) : 108.2 107.1 103.8 100.9 :
Bruto stvaranje fiksnog kapitala, kao udio BDP-a (%) : 18 19.5 17.8 17.4 :
Promjene inventara, kao udio BDP-a (%) : 0.2 -0.4 0.8 2.3 :
Izvoz roba i usluga, u odnosu na BDP (%) : 33.7 34.0 34.6 35.4 :
Uvoz roba i usluga, u odnosu na BDP (%) : 54.1 56.6 53.2 52.3 :
Bruto fiksne formacije kapitala općeg vladinog sektora, kao procenat BDP-a (%) : : : : : :

** = Indeks postupka makroekonomskog debalansa (MIP)

: : = nije dostupan