×

d-33

Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

Ovo poglavlje obuhvata pravila koja se odnose na finansijska sredstva za budžet EU („sopstvena sredstva“). Ova sredstva se većinom sastoje iz sljedećeg: (i) doprinosa zasnovanih na bruto nacionalnom dohotku svake države članice; (ii) carinskih dadžbina; i (iii) izvora zasnovanih na porezu na dodanu vrijednost. Države članice moraju da imaju odgovarajući administrativni kapacitet da adekvatno koordiniraju i obezbijede tačan proračun, prikupljanje, isplatu i kontrolu sopstvenih sredstava.

U SSP-u nema posebnih pravila o finansijskim i budžetskim odredbama. Istovremeno, Bosna i Hercegovina se SSP-om obavezala da osigura da će se postojeće i buduće zakonodavstvo postepeno usklađivati sa acquis-em EU, te da će ga pravilno primjenjivati i provoditi.

Prema ustavnom i pravnom okviru, nadležnosti za područja obuhvaćena ovim poglavljem su većinom na nivou države, koja ima ovlaštenja u oblasti carina i PDV-a, koji su bitni elementi vlastitih sredstava EU. Entiteti šalju državnom nivou podatke potrebne za izračunavanje bruto nacionalnog dohotka, a ti podaci su jednako značajni za izračunavanje budućeg doprinosa budžetu EU. Agencije za provođenje zakona na svim nivoima imaju ulogu u borbi protiv poreskih i carinskih prevara.

Glavni akteri na državnom nivou su: Uprava za indirektno oporezivanje, koja je nadležna za carine i PDV (vidi poglavlja 16 i 29), Ministarstvo finansija i trezora, Agencija za statistiku (vidi poglavlje 18) i Centralna banka. Na entitetskom nivou, dva zavoda za statistiku proizvode i osiguravaju relevantne statističke podatke za Agenciju za statistiku BiH kako bi se mogli kompilirati podaci na nivou cijele zemlje.

Potrebno je imenovati koordinacionu instituciju koja će biti zadužena za predviđanje, izračunavanje i izvještavanje o nivou doprinosa zemlje vlastitim sredstvima EU ili za prikupljanje i prenos sredstava u budžet EU, kao i za organizacione i proceduralne veze između institucija uključenih u sistem vlastitih sredstava.

U Bosni i Hercegovini su uspostavljeni svi osnovni principi za temeljna područja politike koja utiču na sistem vlastitih sredstava. Jedinstveni PDV sistem je operativan, na uvoz se naplaćuju carine, a nacionalni računi su djelimično usklađeni sa standardima ESA 2010.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UINO) nadležna je za ubiranje indirektnih poreza, odnosno carina, PDV-a, akciza i putarina. Ostale carinske obaveze koje se naplaćuju na granici prilikom uvoza uključuju administrativne takse regulisane na državnom nivou, kao i naknade vezane za inspekciju koje nameće nadležna entitetska/područna inspekcija.

U Upravi za indirektno oporezivanje postoji operativna carinska podjela za ubiranje carina, ali je potrebno ojačati njene administrativne kapacitete i procedure, posebno u vezi sa naknadnom kontrolom robe nakon puštanja po osnovu rizika, pojednostavljenim procedurama i povezanošću između sistema u zemlji i u EU. Svi indirektni porezi se uplaćuju na jedinstven račun UINO i ne postoje posebni računi za razlikovanje izmirenih i neizmirenih dugova. UINO vodi posebne registre za plaćene i neplaćene poreze, ali oni nisu prilagođeni tradicionalnom računovodstvu u oblasti vlastitih sredstava EU.

Odjeljenje za PDV u UINO je nadležno za ubiranje prihoda od PDV-a generisanih kroz jedinstvenu stopu- PDV-a od 17%, s tim da postoji mali broj izuzeća ili stavki koje se oporezuju stopom od 0%. Bruto prihodi od PDV-a u 2015. godini iznosili su EUR 2,2 milijarde, što je 60% od ukupnog iznosa prihoda na uvoz. Povrat PDV-a iznosio je otprilike jednu četvrtinu ukupnog iznosa.

U pogledu izvora bruto nacionalnog prihoda (BNP), za kompilaciju BND-a na sektorskom nivou opšte vlade koriste se definicije i računovodstvena pravila ESA 2010. Nacionalni računi se prilagođavaju vrijednosti neobuhvaćene ekonomije, prateći proizvodni pristup. Prilagođavanje iznosi oko 7,6% BDP-a u prosjeku za period 2005-2015, a obračun se vrši u skladu sa uputstvom OECD-a/Eurostat-a. Potrebno je usvojiti glavni plan za razvoj nacionalnih računa, kao princip za zajednički i koordinisani rad na razvoju odgovarajućeg sistema nacionalnih računa. Potrebno je kompilirati fiskalne obavijesti u skladu sa ESA 2010 i fiskalnim računima, te ih podijeliti sa Evropskom komisijom. Vlasti u Bosni i Hercegovini treba da nastave razvoj nacionalnih računa u skladu sa ESA 2010.

Što se tiče potrebne administrativne infrastrukture, ljudski i administrativni resursi su nedovoljni da osiguraju punu i ispravnu primjenu pravila EU u vezi sa uplatama u budžet EU nakon članstva u EU. Potrebna je bolja koordinacija između administrativnih struktura kako bi se osiguralo pravilno predviđanje, obračun, prikupljanje, plaćanje i kontrola vlastitih sredstava. Imajući u vidu decentralizovanu administrativnu strukturu BiH, treba uspostaviti koordinacionu strukturu za oblast vlastitih sredstava. Na rad Fiskalnog vijeća, tijela osnovanog da koordinira fiskalnu politiku zemlje, često negativno utiču političkih sporovi, i trebalo bi ga ojačati. Kapaciteti za predviđanje prihoda su slabi.

Uticaj

Imajući u vidu nivo BDP-a zemlje, očekuje se da će uticaj pristupanja BiH na budžet EU biti vrlo ograničen. Ovo se odnosi na prihode iz raznih programa rashoda EU i na očekivani doprinos budžetu EU na osnovu primjene pravila o vlastitim sredstvima.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi priprema u oblasti finansijskih i budžetskih odredbi. Bosna i Hercegovina treba da izgradi dobro koordinisane analitičke i prognostičke kapacitete koji će biti potrebni za pravilan obračun, prikupljanje, plaćanje i kontrolu vlastitih sredstava. U tom smislu će biti potrebno uspostaviti sistem nacionalnih računa i ojačati usklađivanje politika u zemlji sa acquis-em u oblasti PDV-a i carina.

U narednoj godini Bosna i Hercegovina bi posebno trebala uraditi sljedeće:

  • ojačati kapacitete i saradnju između institucija s ciljem borbe protiv poreskih i carinskih prevara;
  • ojačati kapacitete UINO za povećanje naknadnih kontrola zasnovanih na analizi rizika;
  • usvojiti glavni plan za proizvodnju podataka o nacionalnim računima Bosne i Hercegovine.