×

d-18

Poglavlje 18: Statistika

Pravila EU nalažu da države članice budu u stanju proizvesti statističke podatke u skladu s načelima stručne nezavisnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti, transparentnosti i povjerljivosti. Postoje zajednička pravila u pogledu metodologije, izrade i diseminacije statističkih podataka.

U SSP-u je utvrđeno da saradnja između strana mora biti usmjerena posebno na razvoj efikasnih i održivih statističkih sistema kojima se mogu osigurati uporedivi, pouzdani, objektivni i tačni podaci potrebni za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa ustavno-pravnim okvirom, država i dva entiteta su nadležni za statistiku. Nadležnosti na državnom nivou uključuju prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka za cijelu zemlju, na osnovu podataka koje prikupljaju nadležni organi na državnom nivou ili koje dostavljaju entitetske institucije. Entitetske institucije su dužne da agenciji na državnom nivou dostavljaju podatke koji su potrebni za pripremu cjelodržavne statistike.

U pogledu ekonomskih i finansijskih pitanja, Centralna banka prikuplja i distribuira sljedeće statističke podatke: statističke podatke o državnim finansijama, o finansijskim računima, platnom bilansu, direktnim stranim ulaganjima, međunarodnoj trgovini uslugama, i monetarne i financijske pokazatelje. Takođe sarađuje s nadležnim institucijama drugih država i međunarodnim organizacijama.

Institucije na državnom nivou koje su nadležne za ovo poglavlje su Agencije za statistiku BiH i Centralna banka. Na entitetskom nivou nadležni su Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Agencija za statistiku BiH ne dobija od entitetskih zavoda za statistiku sve statističke podatke koji su utvrđeni zakonom. Republika Srpska osporava niz aktivnosti koje provodi Agencija za statistiku BiH.

Što se tiče statističke infrastrukture, usvojen je Zakon o statistici BiH. Zakon treba uskladiti sa principima Kodeksa prakse evropske statistike. Strukturno ustrojstvo statističkog sistema otežava koordinaciju i efikasnu izradu statističkih podataka. Statistički podaci su samo u određenoj mjeri blagovremeni, relevantni i pouzdani. U principu, resursi su dovoljni za ispunjavanje trenutnih statističkih potreba u pogledu provedbe acquis-a. Agencija za statistiku BiH djelomično koristi elektronski sistem Eurostat-a za administriranje toka podataka i upravljanje informacijama (EDAMIS) za slanje podataka Eurostatu.

Generalni direktor ima četverogodišnji mandat uz mogućnost još jednog mandata u trajanju od najviše četiri godine. Postupak imenovanja je reguliran Zakonom o državnoj službi u BiH. Propisi predviđaju neovisnost Agencije za statistiku BiH od političkih i drugih vanjskih utjecaja. Podaci i informacije relevantne za statistiku prikupljaju se korištenjem statističkih metoda i tehnika i obrađuju u skladu sa naučnim principima. Pristup novim statističkim podacima osiguran je u isto vrijeme za sve korisnike. U procesu izrade programskih dokumenata, provode se konsultacije sa korisnicima i širom javnosti putem web stranice Agencije i preko vladine web platforme „e-Konsultacijeˮ. Svi programski dokumenti objavljuju se nakon usvajanja. Potrebno je unaprijediti koordinaciju u statističkom sistemu države između Agencije za statistiku BiH i drugih izrađivača podataka, kao i saradnju sa subjektima koji dostavljaju statističke podatke, te saradnju između Agencije za statistiku BiH i entitetskih zavoda. Ova pitanja su od posebnog značaja za usklađenu primjenu evropske metodologije.

Nedovoljno se koriste administrativni podaci. Kako bi proizvodila službenu statistiku, Agencija za statistiku BiH treba dobiti pristup administrativnim podacima, pored podataka koje ima UIO.

Popis stanovništva i domaćinstava održan je u oktobru 2013. godine, a zvanični rezultati su objavljeni u junu 2016. Međunarodna posmatračka misija koju je predvodila Evropska komisija (EUROSTAT) potvrdila je da je popis proveden u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama. Bez obzira na to, Republika Srpska osporava zvanične rezultate popisa, jer ne prihvata jedinstvenu metodologiju Agencije za statistiku BiH za obradu podataka u pogledu sadržaja, posebno kada je u pitanju rezidentni status. Ovo neslaganje po pitanju metodologije trenutno blokira dostavljanje raznih statističkih podataka Evropskoj uniji, uključujući i podatke o BDP-u po glavi stanovnika koji su usklađeni sa NUTS II u skladu sa SSP-om.

Po pitanju registara, Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, vodi Statistički poslovni registar i osigurava dosljednost podataka. Međutim, ovaj proces treba dalje razvijati s obzirom da su podaci iz relevantnih administrativnih izvora nedostatni. Podaci o demografiji poslovnih subjekata se ne dostavljaju Eurostatu. Adresar poljoprivrednih gazdinstava je sačinjen na osnovu rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. Agencija za statistiku BiH vodi jedinstveni registar prostornih jedinica u BiH, ali se on ne ažurira redovno.

BiH treba osigurati podatke o BDP-u po glavi stanovnika koji su usklađeni na nivou statističkih regija (na nivou NUTS II) u skladu s odredbama SSP-a. Definiran je privremeni nivo NUTS II, koji se sastoji od Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, dok NUTS III nije definiran.

Klasifikacija djelatnosti u BiH je u skladu sa EU NACE Rev. 2. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima BiH za 2010. godinu je u potpunosti u skladu sa CPA 2008. Uspostavljen je GEONOM (Geonomenklatura). Klasifikacija zanimanja je u skladu sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja (ISCO 08). Prikupljaju se podaci za sve nivoe obrazovanja, obrađuju i objavljuju u skladu s Međunarodnom standardnom klasifikacijom ISCED 2011. Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni (COICOP) je u skladu samo sa SNA 93 i ESA 95. Ostale klasifikacije treba uskladiti sa standardima EU.

U pogledu makroekonomske statistike, organizacija izrade nacionalnih računa i odgovornost za njih nije u skladu s acquis-em EU. Glavni plan za izradu nacionalnih računa treba usvojiti i on treba da bude rezultat zajedničkog i koordiniranog rada na razvoju odgovarajućeg sistema nacionalnih računa. Godišnji računi se sastavljaju na osnovu proizvodnje, potrošnje i prihoda, a tromjesečni samo na osnovu proizvodnje i potrošnje. Tabele ponude i upotrebe i tabele inputa- outputa se ne sastavljaju redovno. Ne izrađuju se godišnji i tromjesečni sektorski računi.

Agencija za statistiku BiH izvještava Eurostat o iznosu BDP-a za cijelu zemlju. Što se tiče prelaska na metodologiju ESA 2010, klasifikacija sektora je završena, ali nema dogovora oko pod-sektora opće države, što sprečava potpunu primjenu ESA 2010. Trenutno se ne izrađuju podaci o općoj državi po pod-sektorima. Osim toga, nije razjašnjeno pitanje odgovornosti za praktičnu primjenu. Regionalni računi se ne izrađuju u skladu sa metodologijom Eurostata. Ne slijedi se tabela za dostavu podataka u skladu sa ESA 2010. Što se tiče fiskalnih obavijesti, Centralna banka je Eurostatu poslala na pregled tabele koje se odnose na postupak u slučaju prekomjernog deficita za 2016. i 2017. godinu. Statistike platne bilanse su metodološki usklađene sa međunarodnim statističkim standardima utvrđenim u šestom izdanju Priručnika za sastavljanje platne bilanse i stanja međunarodnih ulaganja. Metodologija koja se koristi za statistiku međunarodne trgovine roba temelji se na preporukama Evropske komisije. Trenutno, Bosna i Hercegovina šalje Eurostatu dva od tri seta podataka koji se traže.

Centralna banka BiH koristi međunarodni Priručnik za statistiku državnih finansija iz 2014. za izradu statistike državnih finansija (GFS) u sektoru opće države. Statistika državnih finansija koja se dostavlja Eurostatu zasniva se na ESA 2010, ali nije još u potpunosti usklađena s metodologijom ESA. Kao što se trenutno radi s rashodima, i prihode treba evidentirati primjenom obračunske (akrualne) metode, a ne na gotovinskoj osnovi.

Indirektno mjerene podatke za usluge finansijskog posredovanja treba izračunavati u skladu sa propisima EU. Potrebno je izrađivati harmonizirane indekse potrošačkih cijena (HICP).

Što se tiče poslovne statistike, određeni podaci se izrađuju u skladu s acquis-em EU. Obuhvat strukturnih poslovnih statistika (SBS) je proširen primjenom kombinovane metode potpunog obuhvata (za preduzeća sa 20 i više zaposlenih) i uzorkovanja za preostala poduzeća. Trenutno, redovno istraživanje pokriva sve firme/korporacije (ne preduzetnike) za djelatnosti koje se traže za Aneks I-IV Uredbe SBS. Pokazatelji i definicije u kratkoročnoj statistici građevinarstva su u skladu s preporukama EU. Kratkoročne statistike za industriju, građevinarstvo i usluge nisu dostupne i potrebno ih je izrađivati u skladu sa zahtjevima acquis-a. Istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji se provodi i šalje Eurostatu na godišnjem nivou.

Agencija za statistiku BiH izrađuje statistiku stranih podružnica (FATS) kada je u pitanju interna (inward) statistika, a Centralna banka BiH eksternu (outward) statistiku. Potrebno je osigurati potpunu usklađenost sa propisima vezanim za FATS. Što se tiče turizma, BiH trenutno izrađuje samo statistiku smještaja. Metodologija za prikupljanje podataka nije u skladu s metodologijom EU za cestovni prevoz robe. Statistika željezničkog i zračnog prometa dostavlja se Eurostatu putem pojednostavljenog upitnika. Statistika istraživanja i razvoja izrađuje se za četiri sektora (poslovni i vladin sektor, te sektori visokog obrazovanja i NVO) i objavljuju se jednom godišnje. Istraživanje inovacija Zajednice (CIS) redovno se provodi. Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima, pojedinačno i u preduzećima se provodi, ali se ne procjenjuje nivo usklađenosti sa propisima EU. Istraživanje o inovativnim aktivnostima preduzeća je potpuno usklađeno s dvogodišnjim istraživanjem inovacija Zajednice (CIS) koje se provodi u EU. Istraživanje o korištenju IKT je potpuno u skladu s metodologijom Eurostata i pokriva širok spektar tema, kao što je upotreba računara, korištenje interneta, e-trgovina u preduzećima, kako za preduzeća tako i za domaćinstva.

U pogledu socijalne statistike, rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. su dostupni od juna 2016. godine. Pripreme za popis stanovništva i stanova 2020/2021 još nisu počele. Potrebno je izraditi novi glavni okvir uzoraka, ne samo za anketu domaćinstava, nego i za predstojeća istraživanja, kao što su Anketa o radnoj snazi (ARS), sveobuhvatna Anketa o prihodima i uvjetima života (EU-SILC) i Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS). Anketa o radnoj snazi se provodi svake godine, ali ne i tromjesečno. U skladu sa zahtjevima EU u pogledu učestalosti provedbe, pripreme za kontinuiranu ARS počele su 2016. godine, ali je potrebno izraditi novi okvir uzorkovanja iz baze podataka popisa stanovništva iz 2013. godine. Anketu o radnoj snazi treba uskladiti s preporukama Eurostata. Još uvijek se ne izračunava indeks troškova rada niti je uvedena anketa o strukturi zarada. Od 2011. godine redovno se prikupljaju statistički podaci o slobodnim radnim mjestima. Statistički podaci o socijalnoj zaštiti (ESSPROS) dostavljeni su Eurostatu za šest programa socijalne zaštite u 2018. godini na osnovu sveobuhvatnog istraživanja. Nacionalni zdravstveni računi dostavljeni su Eurostatu za godine 2009-2014. Potrebno je intenzivirati saradnju sa institucijama koje su nadležne za praćenje migracionih tokova kako bi se dobili potpuni podaci o vanjskim migracijama. U statistici obrazovanja, svi nivoi obrazovanja su obuhvaćeni i podaci se objavljuju na godišnjem nivou. Statistika kulture uključuje 15 kulturnih domena. Obuhvat treba prilagoditi zahtjevima Eurostata. Statistički podaci u oblasti krivičnih djela prikupljaju se na mjesečnoj osnovi i dostavljaju jednom godišnje za upitnik UNODC-a.

Popis poljoprivrednih gospodarstava nije proveden u novije vrijeme (posljednji je održan 1960. godine). To predstavlja glavno ograničenje kada je u pitanju statistika poljoprivrede i dostupnost pouzdanih podataka za izradu politike poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Potrebno je usvojiti relevantne propise i metodologiju kako bi se pripremio statistički okvir za statistička istraživanja i analize u poljoprivredi. Vrlo ograničen broj statističkih pokazatelja se izrađuje za poljoprivredu, uključujući i neke eksperimentalne procjene. Bilanse ponude nisu dostupne. Statistički podaci o usjevima, vinogradima, voćnjacima, stočarskoj proizvodnji i mlijeku i mliječnim proizvodima nisu u skladu sa acquis-em, a isto vrijedi i za statističke podatke o klanju.

Dostupni su godišnji energetski statistički podaci za električnu struju, toplinsku energiju, ugalj, koks, prirodni gas i naftu/naftne derivate. Objavljen je ukupni statistički energetski bilans za referentne godine 2014-2016. Kratkoročna energetska statistika uvedena je 2012. godine, a metodologiju za prikupljanje mjesečnih podataka usklađena je sa međunarodnim standardima Eurostata. Podaci o komunalnom otpadu prikupljaju se na temelju godišnjih statističkih istraživanja. Javna komunalna i druga preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada podnose godišnje izvještaje, kao i preduzeća koja upravljaju odlagalištima otpada. Agencija za statistiku BiH redovno Eurostatu dostavlja podatke o komunalnom otpadu i podnosi izvještaj o kvalitetu. Redovno se objavljuju godišnji rezultati istraživanja u statistici voda. Potrebno je dodatno poboljšati kvalitet podataka u skladu sa zahtjevima EU, posebno godišnjih podataka o obnovljivim izvorima energije i osnovnih mjesečnih podataka o nafti.

U pogledu statistike o okolišu, Agencija za statistiku BiH redovno objavljuje podatke iz godišnjih statističkih istraživanja o klimatskim promjenama, emisijama stakleničkih plinova iz poljoprivrede i iz otpada u skladu s Revidiranim smjernicama IPCC-a za nacionalne inventare stakleničkih plinova iz 1996. i metodologijom mjerenja IPCC Tier 1. U istraživanju se koristi osnovni set tabela za troškove zaštite okoliša. Fizički računi okoliša uvedeni su 2016. godine i pokrivaju domaću potrošnju materijala i produktivnost resursa. Agencija za statistiku BiH ne izvještava Eurostat o monetarnim računima okoliša koji su potrebni kako bi se poboljšao kvalitet podataka i način njihovog prikupljanja radi boljeg obuhvata i uporedivosti. BHAS redovno objavljuje i dostavlja Eurostatu podatke o domaćoj potrošnji materijala.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Pripreme u oblasti statistike su u ranoj fazi.

Statistički uredi imaju ograničene kapacitete, a suočavaju se sa sve većim brojem zahtjeva za statističkim podacima kako BiH dalje napreduje na putu evropskih integracija. Posebnu pažnju treba posvetiti (i) poboljšanju saradnje, koordinacije i procesa donošenja odluka kada je u pitanju razvoj statističkog sistema u BiH; i (ii) korištenju administrativnih izvora podataka u većoj mjeri kao i registara za izradu statističkih podataka . Treba poboljšati razmjenu podataka između entiteta i Agencije za statistiku BiH, posebno u cilju osiguranja adekvatnog kvaliteta dobijenih podataka. BiH treba uspostaviti kompletan i konzistentan sistem nacionalnih računa i primjenjivati metodologiju Evropskog sistema nacionalnih i regionalnih računa (ESA) 2010, posebno u pogledu statistike državnih finansija. Prihode treba evidentirati primjenom obračunskog (akrualnog) metoda. BiH treba definirati svoje NUTS III regije i pripremiti se za sljedeći popis stanovništva.

U narednoj godini, BiH treba posebice poduzeti sljedeće korake:

  • usvojiti glavni plan za izradu nacionalnih računa za BiH;
  • provoditi anketu o radnoj snazi na tromjesečnoj osnovi;
  • usvojiti metodologiju, odrediti odgovornosti i budžetske elemente budućeg popisa poljoprivrednih gospodarstava i usvojiti plan za pripremu narednog popisa stanovništva u 2020/2021. godini.