×

d-16

Poglavlje 16: Oporezivanje

Pravila EU o oporezivanju obuhvataju porez na dodatnu vrijednost i akcize, kao i aspekte korporativnog oporezivanja. Takođe se bave saradnjom između poreznih uprava, uključujući razmjenu informacija radi sprečavanja utaje poreza.

SSP-om se zabranjuje fiskalna diskriminacija izvoznih proizvoda druge strane. Takođe se uspostavlja saradnja između EU i Bosne i Hercegovine u oblasti oporezivanja radi usklađivanja s acquis-em, dalje reforme poreznog sistema Bosne i Hercegovine, osiguravanja efektivne naplate poreza i borbe protiv poreznih prevara.

Prema ustavnom i pravnom okviru, nadležnosti u oblasti oporezivanja vrše se na državnom nivou koji je nadležan za indirektno oporezivanje, te na nivou entiteta i Brčko distrikta za sve ostale poreze. U pogledu direktnog oporezivanja, Federacija BiH ima isključivu nadležnost za donošenje zakonodavstva o fiskalnoj politici, dok kantoni izvršavaju sve nadležnosti koje nisu izričito dodijeljene Federaciji BiH, a naročito nadležnosti da kroz oporezivanje finansiraju aktivnosti kantonalnih organa vlasti.

Indirektnim porezima upravlja Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO), institucija na državnom nivou koja je odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza. Institucije nadležne za ostale poreze kao što su porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi su entitetska ministarstva finansija, kantonalna ministarstva finansija, te Direkcija za finansije Brčko distrikta. Porezne uprave entiteta i Brčko distrikta djeluju u okviru odgovarajućih ministarstava finansija i Direkcije za finansije Brčko distrikta i odgovorne su za upravljanje porezima.

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine pruža pravni osnov za UINO. UINO je samostalna upravna organizacija koja putem svog Upravnog odbora odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. UINO predlaže i provodi zakonodavstvo u oblasti PDV-a i akciza.

Zakonodavni okvir u oblasti indirektnog oporezivanja (porez na dodatnu vrijednost (PDV) i akcize) donesen je 2004. godine i djelimično je usklađen sa acquis-em. Navedeno zakonodavstvo uključuje Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o akcizama, Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza i Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Zakonom o PDV-u se uvode svi osnovni principi i prati se struktura odgovarajućeg zakonodavstva EU. Utvrđena je jedinstvena porezna stopa od 17%. Bosna i Hercegovina treba u potpunosti uskladiti određene aspekte svog Zakona o PDV-u s acquis-em, kao što su šema PDV-a u građevinarstvu, prenos poslovne imovine i izuzeci za međunarodne sporazume.

Zakon o akcizama je na snazi od januara 2005. godine. Bosna i Hercegovina naplaćuje akcize na duhanske proizvode, alkohol, bezalkoholna pića osim prirodnih sokova i vode, gorivo i kafu. Zakonom je propisan jednak tretman domaćih i uvoznih roba u pogledu primjenjivih stopa akciza. Postoje značajna neslaganja s acquis-em kada se radi o akciznim robama u pogledu obima, klasifikacije roba, izuzetaka, struktura i minimalnih stopa. Bosna i Hercegovina treba u potpunosti uskladiti svoj Zakon o akcizama sa acquis-em.

Zakonodavnim okvirom o direktnom oporezivanju regulisani su porez na dobit, porez na imovinu, porez na dohodak i doprinosi. Entiteti su 2016. godine usvojili usklađene zakone o porezu na dohodak da bi se postigla dosljednost, izbjeglo dvostruko oporezivanje između entiteta, smanjili porezni poticaji i pojasnio porezni tretman rezervisanja za kreditne gubitke u skladu sa preporukom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Navedenim zakonima su eliminisani izuzeci za izvoznike, a povećani su poticaji za ulaganja, te je pojašnjen porezni tretman amortizacije i rezervisanja banaka za kreditne gubitke.

U odnosu na administrativnu saradnju i uzajamnu pomoć, Bosna i Hercegovina se 2018. godine priključila Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni podataka u porezne svrhe. Država treba pristupiti Inkluzivnom okviru OECD-a za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting

– erozija porezne osnovice i premještanje dobiti) i potpisati i ratifikovati Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći do kraja 2019. godine.

UINO je potpisala sporazume o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti indirektnog oporezivanja (npr. sa Srbijom, Bugarskom, Crnom Gorom). Postoji i Memorandum o razumijevanju između četiri porezne uprave u Bosni i Hercegovini o uzajamnoj saradnji i razmjeni podataka u oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja.

U pogledu operativnih kapaciteta i kompjuterizacije, elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcize postoji od 2018. godine na dobrovoljnoj osnovi, a obavezno je od 2019. godine. Budući da mogućnost elektronskog podnošenja prijava postoji samo kratak vremenski period, nemoguće je procijeniti koliko dobro funkcionira. Ipak, koordinacija, saradnja i razmjena podataka između različitih poreznih uprava u državi trebaju se dodatno unaprijediti, uključujući usklađivanje elektronskog potpisa u cijeloj državi.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je dostigla određen nivo pripremljenosti u oblasti oporezivanja.

Država treba unaprijediti saradnju između Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) i poreznih uprava entiteta i Brčko distrikta, između ostalog i putem zajedničkih kontrola, jer je saradnja između državnog nivoa, entiteta i Brčko distrikta ključna u ovoj oblasti. Bosna i Hercegovina takođe treba nastaviti proces usklađivanja sa zakonskim propisima o PDV- u.

U narednoj godini Bosna i Hercegovina bi naročito trebala uraditi sljedeće:

  • uskladiti propise o akcizama sa acquis-em, naročito o akcizama na pivo;
  • ukloniti smetnje interoperabilnosti u oblastima kao što je elektronski potpis, kako bi se uveo usklađen cjelodržavni sistem;
  • osigurati da do kraja 2019. godine dođe do pristupanja Inkluzivnom okviru OECD-a za eroziju porezne osnovice i premještanje dobiti i potpisivanja i ratifikacije Multilateralne konvencije OECD-a o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima.