×

d-03

Poglavlje 3: Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Fizičke i pravne osobe u EU imaju pravo poslovnog nastana u bilo kojoj državi članici i pružanje prekograničnih usluga. Za određene regulirane profesije postoje pravila o uzajamnom priznavanju kvalifikacija. Poštanske usluge postepeno uvode konkurenciju.

SSP predviđa postepenu liberalizaciju slobode pružanja usluga između EU-a i Bosne i Hercegovine u razdoblju od četiri (4) godine nakon stupanja na snagu.

Prema ustavnom i zakonodavnom okviru, nadležnosti za slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga ostvaruju se na državnom nivou, te nivoima dva entiteta i Brčko Distrikta u zavisnosti od predmeta.

Pravo poslovnog nastana i pružanja usluga generalno, kao i uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija, uglavnom je u nadležnosti entiteta, uključujući kantone te Brčko distrikta, dok državni nivo ima ulogu koordinatora, pored predstavljanja i izvršavanja obaveza zemlje na međunarodnom nivou.

Na državnom nivou, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo civilnih poslova imaju koordinacijsku ulogu. Međutim, postoji cijeli niz drugih organa na svim drugim nivoima zaduženih za

Specifična oblast poštanskih usluga regulirana je na nivou države i dva entiteta državnim propisima o poštanskim uslugama i entitetskim propisima o poštanskom prometu i uslugama, dok regulatorne zadaće u cijeloj zemlji vrši regulator za poštansku djelatnost na nivou države. Država također predstavlja i ispunjava obaveze zemlje na međunarodnom nivou.

Nadležnosti na državnom nivou u ovoj oblasti imaju Ministarstvo komunikacija i prometa i Agencija za poštanski promet, dok entiteti imaju svoja ministarstva prometa i komunikacija, odnosno saobraćaja i veza.

Propisi o pravu poslovnog nastana i slobodi pružanja prekograničnih usluga nisu usklađeni s Direktivom EU-a o uslugama. Ne postoji zakon kojim se utvrđuju principi iz Direktive. Nije započeta provedba sveobuhvatnog pregleda sektorskog zakonodavstva kako bi se utvrdile neusklađenosti sa Direktivom i zakona koji zahtijevaju izmjene i dopune u cilju usklađivanja s Direktivom o uslugama.

Zakonodavstvo na nivou entiteta i Brčko distrikta o pravu poslovnog nastana uključuje posebne zahtjeve za osnivanje preduzeća ili njihovih podružnica. Neke od tih odredbi predstavljaju suštinska kršenja principa Direktive o uslugama. Na primjer, postoje dodatni zahtjevi za registraciju privrednih društava koja posluju u oba entiteta, što predstavlja prepreku stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora u zemlji. U Brčko distriktu strano privredno društvo može osnovati podružnicu u Distriktu pod uslovom da je registrirano u domicilnoj zemlji najmanje godinu dana i uz minimalni potrebni kapital. Strana privredna društava mogu pružati usluge samo kroz osnivanje preduzeća ili podružnice na području jednog od entiteta ili Brčko distrikta.

Ne postoji centralni registar poslovnih subjekata, a registri privrednih društava u entitetima i Brčko distriktu nisu međusobno povezani. Sheme izdavanja odobrenja, horizontalne jednako kao i sektorske, provode se na različitim razinama vlasti. Ne postoji cjelodržavni sistem izdavanja odobrenja.

Potrebno je uspostaviti jedinstvenu kontakt tačku. Usklađivanje relevantnog zakonodavstva na svim nivoima vlasti zahtijeva izgradnju zadovoljavajućih administrativnih kapaciteta, kao i snažnu koordinaciju između administrativnih tijela na svim nivoima.

Zakonodavni okvir u oblasti poštanskih usluga djelimično je usklađen s acquis-om. Potrebno je usvojiti novi Zakon o poštanskim uslugama na državnom nivou, koji je trenutačno u pripremi, te izraditi strategiju na državnom nivou za razvoj poštanskih usluga, kako bi se osigurao konzistentan regulatorni okvir usklađen s acquis-om. U Bosni i Hercegovini postoje tri glavna poštanska operatora: „BH Pošta“, „Pošte Srpske“ i „Hrvatska pošta Mostar“. Potrebno je povećati institucionalnu i finansijsku nezavisnost i administrativne kapacitete Agencije za poštanski promet kako bi se omogućilo Agenciji da obavlja svoju funkciju nacionalnog regulatornog tijela za poštanski sektor. Odluke donosi Vijeće sastavljeno od tri člana iz reda tri konstitutivna naroda, što predstavlja diskriminaciju prema Ostalima. Njegova učinkovitost je narušena potrebom za jednoglasnim donošenjem odluka. Potrebno je uskladiti zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine za pružanje univerzalnih poštanskih usluga u cijeloj zemlji i isti otvoriti za konkurenciju.

Postojeće zakonodavstvo ne predviđa uzajamno priznavanje inostranih kvalifikacija za regulirane profesije kako to zahtijeva acquis u ovoj oblasti. Zemlja je usvojila generalnu mapu puta za provedbu relevantnog acquis-a. Zakonodavni okvir u ovoj oblasti treba dovršiti i uskladiti s acquis-om. Nadalje, potrebne su prilagodbe kod osposobljavanja za zanimanja gdje postoji automatsko priznavanje njihovih profesionalnih kvalifikacija (ljekari, stomatolozi, medicinske sestre/tehničari opće njege, babice, farmaceuti i veterinari) kako bi se ispunili minimalni zahtjevi kod osposobljavanja iz Direktive 2005/36/EC. Potrebni su značajni napori kako bi se uspostavio odgovarajući institucionalni okvir, uključujući e-vlade i nacionalne kontaktne tačke koje pomažu građanima u zahtjevima za priznavanje njihovih profesionalnih kvalifikacija.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi pripremljenosti u pogledu prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga.

Posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju postojećeg zakonodavstva s Direktivom EU-a o uslugama. U te svrhe, zemlja bi trebala usvojiti horizontalni zakon koji će sadržavati principe Direktive o uslugama. Također bi se trebala usvojiti cjelodržavna strategija za razvoj poštanskih usluga kako bi se stvorio dosljedan regulatorni okvir usklađen s acquis-om.

Bosna i Hercegovina bi u narednoj godini trebala prije svega:

  • uspostaviti registar odgovarajućeg važećeg zakonodavstva i utvrditi zakonodavstvo koje treba izmijeniti kako bi se osiguralo usklađivanje s Direktivom EU-a o uslugama;
  • izraditi sveobuhvatan registar svih dodatnih administrativnih i tehničkih uslova za registraciju domaćih i stranih preduzeća koji posluju u cijeloj zemlji s ciljem ukidanja uslova koji ometaju stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora;
  • usvojiti cjelodržavni zakon o poštanskim uslugama usklađen s acquis-om i otvoriti poštansko tržište konkurenciji.