×

b-2-2-3-2

Dostupnost financijskih sredstava

Kreditiranje privatnog sektora od strane banaka je ponovo pojačano. Finansijsko posredovanje je pretrpjelo negativne posljedice nakon finansijske krize 2008. godine, ali se posljednjih godina stanje popravilo. Iako je kreditni rast je bio gotovo stao nakon finansijske krize, u posljednjih nekoliko godina, stope rasta su porasle na oko 6%. Kao rezultat toga, krediti domaćinstvima i korporacijama su porasli sa oko 50% BDP-a u 2009. godini na oko 60% krajem 2018. godine. Krediti su prilično ravnomjerno raspoređeni između domaćinstava i sektora nefinansijskih preduzeća, kako u apsolutnim iznosima, tako i u stopama rasta, koje su u oba sektora bile uglavnom slične. Međutim, mala i srednja preduzeća i mikro preduzeća još uvijek imaju poteškoća sa dostupnošću finansijskih sredstava. Provedba novih zakona o bankama koji su usvojeni 2017. godine bi trebala pomoći očuvanju zdravog bankarskog sektora. Nefinansijski sektor i tržište kapitala su mali.