×

b-1-2-2-7-1

Institucionalna struktura i usklađivanje zakona

Državna granična policija je odgovorna za upravljanje državnom granicom. Zakonodavstvo o graničnoj kontroli djelimično je usklađeno sa EU/Šengen acquis-em.

Strateški okvir za integrisano upravljanje granicama (IBM) je djelimično usklađen sa politikom i najboljim praksama EU i zahtijeva daljnje usklađivanje. Njegova implementacija zahtijeva dalja poboljšanja u smislu ljudskih resursa, tehničke opreme, infrastrukture, efikasnog povrata i analize rizika. Bosna i Hercegovina ima godišnji akcioni plan za IBM. Granična policija ima svoju strategiju, a njena implementacija je zadovoljavajuća.