×

b-1-2-2-5-1

Institucionalna struktura i usklađivanje zakona

Politika azila spada u isključivu nadležnost državnog nivoa. Sektor za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine rješava prvostepene odluke. Međuagencijsku saradnju treba dalje poboljšati kako bi se osigurala odgovarajuća koordinacija i saradnja.

Zakonodavstvo o azilu je uglavnom u skladu sa acquis-em EU, posebno o poboljšanim standardima prijema i pravima podnosilaca zahtjeva za azil, kao što su pravo na zapošljavanje, srednje obrazovanje, psihološku i socijalnu pomoć, ponovno ujedinjenje porodica i supsidijarnu zaštitu. Potrebno je dalje usklađivanje, posebno u pogledu tehnika razgovora, pristupa pravima i pravnoj pomoći.