×

b-1-2-2-4-2

Kapaciteti za provođenje i primjenu

U 2018. godini, broj osoba koje su otkrivene prilikom neregularnog prelaska granice bio je 23 977. Ovo je veoma značajno povećanje u odnosu na njih 767 u 2017. i 218 u 2016. godini. U 2019. godini do sada je otkriven 6 201 ulazak, što je dvostruko više u odnosu na isti period 2018. godine. Pakistan, Iran i Sirija su tri najčešće deklarisane zemlje porijekla izbjeglica i migranata od 2018. godine. Procjenjuje se da je broj migranata prisutnih u Bosni i Hercegovini oko 6 400. Postoje izvještaji o nasilnom kolektivnom protjerivanju migranata i tražitelja azila natrag u Bosnu i Hercegovinu.

Kroz reagovanje na povećane migracijske tokove pokazale su se značajne institucionalne i koordinacijske slabosti. Politička neaktivnost i negativna retorika podrivaju pravovremeno pružanje pomoći, prvenstveno u oblastima pristupa postupku azila, pružanja smještaja i osnovnih usluga u skladu sa međunarodnim standardima, kao i pristupa zdravstvenoj zaštiti. Vlasti Unsko-sanskog kantona uvele su ograničenje broja migranata u kantonu i, kako su izvijestile međunarodne organizacije, provode prisilno iskrcavanje migranata na kantonalnim granicama i ograničavaju njihovo kretanje. U nekoliko slučajeva, vlasti nisu dozvolile smještaj migranata i tražilaca azila u objektima namijenjenim za to, što je dovelo do značajnih rizika za zaštitu.

Koordinaciono tijelo ne funkcioniše efikasno. Ono nema ovlaštenja da provodi odluke. Pokazalo se da nije u stanju da dodijeli odgovarajuće prostorije za prihvatne centre i premjesti tražitelje azila i migrante, čime bi se ublažio teret na područjima koja su najviše pogođena migracijskim tokom. Potrebno je značajno ojačati mehanizme operativne koordinacije.

Zbog vrlo ograničenog kapaciteta imigracionog centra (120 kreveta), uz podršku EU su uspostavljeni centri za privremeni smještaj , posebno u Unsko-sanskom kantonu i u manjoj mjeri u Kantonu Sarajevo, pružajući smještaj za oko 4.000 osoba, od čega su 30% porodice sa djecom, 10% djeca bez pratnje / razdvojena djeca, a 1% su neudate žene. U martu 2019. godine je Vijeće ministara odlučilo da preuzme odgovornost za prihvatne objekte u Unsko-sanskom kantonu. Međutim, ova odluka nije provedena. Vlasti trebaju identificirati odgovarajuće dodatne smještajne kapacitete. Posebnu pažnju treba posvetiti ranjivim grupama migranata, kao što su djeca bez pratnje i razdvojena djeca, trudnice, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, bolesne osobe i žrtve nasilja. Potrebno ih je identifikovati i uputiti nadležnim organima da dobiju pomoć i usluge u skladu sa međunarodnim standardima. Djeca bez pratnje moraju imati pristup zakonskom starateljstvu. Potrebno je dodatno olakšati upis djece u školu. Vlasti moraju preduzeti djelotvornije mjere za borbu protiv krijumčarenja migranata.

Broj državljana trećih zemalja koji su vraćeni u Bosnu i Hercegovinu 2018. godine prema raznim sporazumima o readmisiji bio je 652 u poređenju sa 324 u 2017. godini. U 2018. godini, vlasti Bosne i Hercegovine vratile su 670 stranih državljana u poređenju sa 358 u 2017. godini. Mehanizmi za povratak u zemlje porijekla zahtijevaju dodatna poboljšanja, posebno u pogledu dobrovoljnog povratka stranih državljana iz Bosne i Hercegovine. U tom smislu, zemlja je u više navrata ohrabrivana da zaključi bilateralne sporazume o readmisiji sa glavnim zemljama porijekla neregularnih migranata.

Implementacija sporazuma o readmisiji sa EU je zadovoljavajuća. Apsolutni broj građana Bosne i Hercegovine koji su se vratili iz država članica EU smanjio se sa 4 025 u 2015. na 3 730 u 2016. i 2 660 u 2017. godini, dok su stope povratka stabilne na 74,8%, 74,6% odnosno 72,7%. U kontekstu povećanog migracionog toka, implementacija sporazuma o readmisiji sa susjednim zemljama u vezi sa državljanima trećih zemalja je otežana. Prema zvaničnim podacima, iz Bosne i Hercegovine u Srbiju je primljeno 450 osoba (275 kroz redovnu proceduru i 175 ubrzanom procedurom), dok je 193 lica primljeno iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru (143 putem redovne procedure i 50 putem ubrzanog postupka).