×

b-1-2-2-3-1

Institucionalna struktura i pravno usklađivanje

Radna grupa za borbu protiv terorizma i njena operativna grupa su uspostavljene i treba ih formalizovati. Operativna grupa se sastaje sa ciljem razmjene informacija i koordinacije djelovanja različitih sigurnosnih i obavještajnih agencija. Odjel za borbu protiv terorizma Tužilaštva Bosne i Hercegovine zahtijeva sistematsko jačanje kapaciteta.

Antiterorističko zakonodavstvo Bosne i Hercegovine je u velikoj mjeri usklađeno sa acquis-em i relevantnim međunarodnim pravom. Državno i entitetsko zakonodavstvo je počelo da se primjenjuje. Dalje izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva moraju biti usvojene bez odlaganja, posebno u vezi sa strožim sankcionisanjem putovanja u inostranstvo u terorističke svrhe, kao i online terorističkih sadržaja.

Usvojena je Strategija za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2015-2020. godina, kao i prateći okvirni akcioni plan. Nadzorno tijelo nadgleda implementaciju strategije.

Redovno se odvija dijalog između EU i Bosne i Hercegovine o politikama borbe protiv terorizma. Fokusira se na implementaciju strateškog okvira i unutrašnju koordinaciju - posebno na prevenciju nasilnog ekstremizma, odgovarajuće kazne za strane borce teroriste i njihovu kasniju socijalnu reintegraciju, na trgovinu oružjem, kontrolu granice, finansiranje terorizma i regionalnu i međunarodnu saradnju u pogledu pune implementacije sporazuma sa Europolom, kao i zaključivanje sporazuma sa Eurojustom. Bosna i Hercegovina treba da ulože dalje stalne napore za rješavanje ovih pitanja. U oktobru 2018. godine, Bosna i Hercegovina je potpisala Zajednički akcioni plan EU i zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma, koji postavlja konkretne korake za pojačanu saradnju u borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije u naredne dvije godine. Bosna i Hercegovina je pokazala opredijeljenost za njegovo provođenje.