×

b-1-2-2-2-2

Kapaciteti za provođenje i primjenu

U 2018. godini prijavljeno je 2 205 krivičnih djela vezanih za zloupotrebu droga, potvrđeno 1 753 optužnica i donešeno 1 485 osuđujućih presuda, od čega u njih 340 izrečena zatvorska kazna.

Bosna i Hercegovina je zemlja tranzita droge u zapadnu Evropu i krajnja destinacija za drogu. Na crnom tržištu na kome dominiraju proizvodi kanabisa, heroina i sintetičkih droga može se naći širok spektar opojnih droga. Nasadi marihuane i laboratorije za vještačku proizvodnju marihuane pronađeni su u različitim delovima zemlje, a proizvodnja sintetičkih droga se povećala. Glavne vrste droge zaplijenjene 2018. godine bile su marihuana (508,5 kg, povećanje u odnosu na 93,8 kg u 2017.), amfetamin (17,1 kg, povećanje u odnosu na 7,9 kg), kanabis (9,6 kg, povećanje u odnosu na 9,4 kg) i heroin (3,3 kg, smanjenje u odnosu na 12,9 kg). Lista psihoaktivnih supstanci je zastarjela. Postoji potreba za uvođenjem fleksibilnog mehanizma za redovno ažuriranje ove liste. Profesionalni kapaciteti moraju biti poboljšani, uključujući i one za trendove u nastajanju kao što su online tržišta droga. Potrebno je ojačati saradnju sa civilnim društvom. Potrebno je više sredstava za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, uključujući i razvoj odgovarajućih programa za smanjenje štete i socijalnu reintegraciju ovisnika o drogama.

Bosna i Hercegovina sarađuje sa Evropskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Odsjek Ministarstva sigurnosti za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga djeluje kao nacionalni dopisnik za saradnju sa EMCDDA. On je odgovoran za sistematsko prikupljanje podataka i praćenje pojava, prikupljanje i obradu podataka potrebnih za sprečavanje i borbu protiv ilegalne trgovine drogom. Od jula 2017. godine, vlasti Bosne i Hercegovine koriste standardni alat EMCDDA za prikupljanje podataka za zapljene droga. 2018. godine, vlasti su prijavile EMCDDA-u prvo otkrivanje nove psihoaktivne supstance.

Komisija za uništavanje droga je uspostavljena, ali uništavanje droge se događa vrlo rijetko - samo četiri puta od 2012. godine. Nedostatak sigurnog skladištenja za droge i prekursore droge prije uništenja predstavlja problem. Zakon predviđa da se cijela količina oduzete droge čuva kao materijalni dokaz za sudski postupak, a ne samo uzorak.