×

b-1-2-2-2-1

Institucionalna struktura i pravno usklađivanje

Pravni okvir za borbu protiv droge u Bosni i Hercegovini sastoji se od posebnog zakonodavstva na državnom nivou, kao i odredbi u krivičnim zakonima na različitim nivoima vlasti. Bosna i Hercegovina je potpisnica relevantnih međunarodnih konvencija o kontroli opojnih droga. Postojeće zakonodavstvo je samo djelimično u skladu sa acquis-em. Potrebno je uskladiti minimalna pravila za krivična djela vezana za droge, kao i sankcije.

Bosna i Hercegovina nema Nacionalnu opservatoriju za droge i Nacionalni sistem ranog upozoravanja na psihoaktivne supstance. Postoji Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Sastoji se od ministra civilnih poslova, entitetskih ministara nadležnih za poslove zdravlja i odgovornog službenika u Brčko Distriktu, kao i predstavnika Ministarstva sigurnosti. Ovo tijelo se veoma rijetko sastaje. Treba razjasniti njegovu funkciju. Odsjek za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti, sa četiri člana osoblja, zadužen je za politiku o drogama i saradnju između različitih organa u oblasti droga i povjerena mu je ukupna koordinaciona uloga u zemlji. Potrebno je poboljšati koordinaciju različitih agencija, posebno kroz bolje definisanje njihovih obaveza izvještavanja.

Usvojena je nacionalna strategija o nadzoru nad opojnim drogama, prevenciji i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga za period 2018-2023. Međutim, ne postoji odgovarajući akcioni plan koji bi strategiju učinio potpuno operativnom. Implementacija strategije povjerena je Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Republika Srpska ima svoju vlastitu Strategiju nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga za period od 2016. do 2021. godine, sa akcionim planom.