×

b-1-2-2

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i sigurnost

EU ima zajednička pravila za kontrolu granica, vize, vanjske migracije i azil. Šengenska saradnja podrazumijeva ukidanje graničnih kontrola unutar EU. Postoji i saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, te pravosudna, policijska i carinska saradnja.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina ima određeni nivo pripremljenosti za implementaciju acquis-a u ovoj oblasti. Zemlja ima nekoliko strategija, posebno o organizovanom kriminalu, trgovini ljudima i integrisanom upravljanju granicama. Zakonodavstvo u nekim oblastima, posebno o strancima i azilu, je u velikoj mjeri usklađeno sa acquis-em. Međutim, zakonodavstvo nije usklađeno u cijeloj zemlji, a institucionalna saradnja i koordinacija su slabi. Kao rezultat toga, implementacija je često nezadovoljavajuća. Potrebno je ojačati napore za sprečavanje nasilnog ekstremizma i borbu protiv terorizma. Kapaciteti upravljanja granicama i migracijama su nedovoljni i koordinacija među institucijama na različitim nivoima vlasti je loša. Provođenje procedura za azil je vrlo slabo. Bosna i Hercegovina bi u narednoj godini trebala posebno:

  • poboljšati kapacitete za borbu protiv terorizma kroz bolju saradnju i koordinaciju, jačanjem razmjene kriminalističkih obavještajnih podataka i uspostavljanjem programa za sprečavanje radikalizacije i pomaganje u raskidanju sa nasilnim ekstremizmom;
  • obezbijediti djelotvornu koordinaciju kontrole granica i upravljanja migracijama i ojačati postupke za davanje azila kako bi se osobama kojima je to potrebno pružila međunarodna zaštita;
  • usvojiti akcioni plan koji će omogućiti implementaciju nacionalne strategije o nadzoru nad opojnim drogama, prevenciji i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga za period 2018-2023.

Saradnja u oblasti pravde, slobode i sigurnosti čini važan dio SSP-a. Glavom VII Sporazuma se uspostavlja saradnja u širokom spektru oblasti, posebno u oblasti upravljanja granicama, azila i migracija, sprečavanja pranja novca i sprečavanja organizovanog kriminala.

Prema ustavnom i zakonskom okviru, država ima isključivu nadležnost u oblasti azila, migracije, vizne politike i upravljanja granicama. Ostala pitanja kao što su borba protiv organizovanog kriminala, droge i terorizma su u nadležnosti svih nivoa vlasti.

Na državnom nivou, glavni akteri u ovoj oblasti su Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo pravde, Ministarstvo vanjskih poslova i relevantne agencije za provođenje zakona. Na entitetskom i kantonalnom nivou postoje ministarstva unutrašnjih poslova i pravde, kao i agencije za provođenje zakona. U Distriktu Brčko, institucije nadležne za ovu oblast su policija i Pravosudna komisija.

Republika Srpska osporava neke nadležnosti na državnom nivou Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u pogledu međunarodne policijske saradnje.