×

b-1-2-1-4-11

Prava građana EU

Bosna i Hercegovina će morati izmijeniti svoj pravni okvir, uključujući Ustav i izborne zakone, kako bi osigurala prava građanima EU nakon pristupanja, uključujući pravo glasa i kandidovanja na opštinskim izborima i izborima za Evropski parlament. Što se tiče prava boravka građana EU, Zakon o strancima je u velikoj mjeri usklađen sa acquis-em. Postupci za utvrđivanje putnih dokumenata za hitne slučajeve predviđene Zakonom o službenim dokumentima su u skladu sa acquis-em. Zakonodavstvo o diplomatskoj i konzularnoj zaštiti treba dodatno uskladiti sa acquis-em.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Zakonodavni i institucionalni okvir o osnovnim pravima je u velikoj mjeri uspostavljen i potrebno ga je u potpunosti implementirati i znatno poboljšati usklađivanjem zakonodavstva u cijeloj zemlji i usklađivanjem sa evropskim standardima, jačanjem administrativnih kapaciteta i obezbjeđivanjem adekvatnih resursa za djelotvorno provođenje osnovnih prava.

Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu efikasno ostvariti svoja biračka prava i tako dovelo ustavni i zakonodavni okvir zemlje u sklad sa presudom ESLjP-a u predmetu Sejdić-Finci. Pojavu podijeljenih škola takođe treba okončati, prevazilaženjem prakse „dvije škole pod jednim krovom“ i osiguravanjem inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za sve. Rodno zasnovano nasilje, zlostavljanje pritvorenika i zaštita manjina, uključujući Rome, također su problematični. Zemlja takođe treba da razvije sveobuhvatan strateški okvir o ljudskim pravima i zaštiti manjina.

Bosna i Hercegovina bi u narednoj godini trebala posebno:

  • izvršiti sudske odluke kako bi se okončala pojava podijeljenih škola;
  • odrediti nacionalni preventivni mehanizam protiv mučenja i zlostavljanja i izmijeniti i dopuniti Zakon o ombudsmanu za ljudska prava;
  • uskladiti zakonodavstvo o zaštiti podataka i slobodi pristupa informacijama sa standardima EU.

(9) Venecijanska komisija, Mišljenje o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, br. 648/2011, 15.-16. jun 2012, CDL-AD (2012) 014, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)014-e.

(10) Mišljenje o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini koje je Venecijanska komisija usvojila na svojoj 91. plenarnoj sjednici (Venecija, 15. i 16. juna 2012. godine). Mišljenje o Nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koje je Venecijanska komisija usvojila na 98. plenarnoj sjednici (Venecija, 21.-22. mart 2014. godine). https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)008-e

(11) U skladu sa terminologijom evropskih institucija, generički pojam „Romi“ ovdje se koristi da označi više različitih grupa, bez negiranja specifičnosti ovih grupa.