×

b-1-2-1-4-02

Zakonodavni ambijent

Kleveta kao krivično djelo je ukinuta 2002. godine, ali političari često koriste građanske parnice kako bi zastrašili novinare. Sudovi bi trebalo da osiguraju ekspeditivno rješavanje predmeta vezanih za klevetu i dosljednost sudske prakse u vezi s naknadama štete, jer zloupotreba tužbi za klevetu može imati efekat zastrašivanja na slobodu izražavanja i navoditi novinare na samocenzuru. Zakonodavstvo o govoru mržnje treba u potpunosti uskladiti sa sudskom praksom ESLJP i acquis-em, jer trenutno predviđa samo krivično djelo podsticanja na vjersku i nacionalnu mržnju i netoleranciju. Zakonodavstvo o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskom nivou treba uskladiti u cijeloj zemlji i uskladiti s međunarodnim i evropskim standardima.