×

b-1-2-1-2-3

Strateški okvir

Na različitim nivoima vlasti postoje strategije za borbu protiv korupcije.

Na državnom nivou, strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2015.-2019. godina su usvojeni nakon širokih javnih konsultacija. APIK vrši godišnju analizu provođenja strategije i akcionog plana. U skladu sa Zakonom o APIK-u, entiteti, Brčko Distrikt i kantoni moraju izraditi i usvojiti vlastite strategije i akcione planove za borbu protiv korupcije, u skladu sa principima strategije na državnom nivou. APIK pruža podršku drugim nivoima vlasti u izradi i ažuriranju njihovih strategija i akcionih planova, ali entitetski organi Republike Srpske ne sarađuju sa APIK-om po ovim pitanjima.

U Republici Srpskoj postoji strategija za borbu protiv korupcije za period 2018.-2020. godina. sa pripadajućim akcionim planom. U Federaciji BiH od 2016. godine postoji strateški okvir. Svaki kanton ima svoju strategiju za prevenciju korupcije osim Bosansko-podrinjskog, koji se opredijelio za samostalni akcioni plan. Distrikt Brčko ima vlastiti strateški okvir za borbu protiv korupcije.

Strategije za borbu protiv korupcije treba uskladiti u cijeloj zemlji i pribaviti dostatna sredstva. APIK treba sistematski pratiti provođenje strategija za borbu protiv korupcije i akcionih planova na svim nivoima. Softverska aplikacija koju koristi APIK ima za cilj da poboljša proaktivno praćenje strateških dokumenata, ali drugi nivoi vlasti ne daju dovoljno podataka. Rascjepkanost strategija i akcionih planova znači da su oni imaju veoma ograničen učinak u borbi protiv korupcije. Trebalo bi uvesti prikupljanje podataka o borbi protiv korupcije, a politike kreirati na osnovu pouzdanih podataka.

Prema procjenama rizika, sektori kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i javne nabavke su posebno podložni korupciji. Planovi integriteta u ovim oblastima su umnogome donešeni. Potrebno ih je sistematski uvrstiti u redovnu strategiju i ažurirati akcioni plan.