×

b-1-2-1-1-8

Efikasnost

Donijeti su planovi za smanjenje broja najstarijih predmeta. Njihova primjena, zajedno sa godišnjim normama za mjerenje rada sudija, dovela je do progresivnog smanjenja broja neriješenih predmeta i njihovog trajanja. Međutim, ukupni zaostatak neriješenih predmeta na sudovima iznosi 2,2 miliona, od čega 1,9 miliona predmeta čine neplaćeni računi za komunalne usluge. To ozbiljno ugrožava efikasnost pravosuđa.

Neriješene predmete vezane za komunalne usluge i sporove male vrijednosti je potrebno značajno smanjiti hitnim izmjenama zakona o izvršnom postupku na svim nivoima kako bi naplata bila efikasnija, posebno u Federaciji BiH, te pronalaženjem odgovarajućeg modela za izmještanje tih predmeta iz sudova na druge organe, bilo javne ili privatne. Reforma izvršnog postupka pokrenuta u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu pomogla je da se zaostatak smanji, ali se nije uspjelo u rasterećenju sudova od nespornih potraživanja. Uspostavljanje registara dužnika na svim nivoima i naloga za plaćanje umjesto vjerodostojne isprave trebalo bi da bude od pomoći u tom pogledu i da ubrza postupak. Prosječno trajanje sudskih postupaka u 2018. godini iznosilo je 444 dana, a stopa rješavanja predmeta je bila 105%. Prosječna dužina trajanja neriješenih parničnih predmeta pred prvostepenim sudovima (464 dana) je visoka, ali je smanjena u odnosu na 2017. (494 dana) i 2016. godinu (502 dana). Izmjene instrumenata za mjerenje učinka sudija i tužilaca, kao što su godišnje norme i planovi za smanjenje broja neriješenih predmeta, a koje bi dovele bi do dužeg trajanja postupka, ugrozile bi efikasnost. Zaostaci su najčešće koncentrisani u sudovima u većim gradovima. Potrebno je preduzeti mjere kako bi se privremeno povećao broj zaposlenih u takvim sudovima u cilju bržeg smanjenja broja neriješenih predmeta. Alternativne metode rješavanja sporova, posebno sudsku nagodbu i medijaciju, treba unaprijediti, promovisati i šire koristiti.