×

b-1-2-1-1-6

Profesionalnost i stručnost

Sistem imenovanja i napredovanja sudija i tužilaca nije u dovoljnoj mjeri zasnovan na stručnosti, posebno kada se radi o predsjednicima sudova i glavnim tužiocima. Nacionalni kriterijumi često prevladavaju nad stručnošću, što je razlog za ozbiljnu zabrinutost i suprotno je načelima EU. Kako bi se sistem unaprijedio, potrebno je napraviti razliku između uslova za ulazak u pravosuđe i onih za prelazak na drugo radno mjesto i napredovanje u karijeri.

Kriterijumi za ocjenjivanje rada svih sudija i tužilaca stupili su na snagu u januaru 2019. godine s ciljem reformisanja prethodnog sistema ocjenjivanja zasnovanog na kvantitetu, koji se mogao zloupotrebljavati davanjem prioriteta lakšim predmetima kako bi se ostvarila norma ili zanemarivanjem kvaliteta obrazloženja. Novi sistem tako u obzir uzima kvalitet rada. Ova reforma nailazi na snažan otpor unutar pravosudne zajednice. U cilju jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, potrebno je temeljito i izbalansirano ocjenjivanje rada sudija i tužilaca na osnovu kriterijuma koje je usvojio VSTV i koji se zasnivaju na standardima EU, a kojima se promoviše stručnost u karijeri i osigurava da ukupna ocjena nosilaca pravosudnih funkcija bolje odražava kvalitet rada. Na odluke VSTV-a koje se tiču bilo imenovanja ili ocjene rada ne postoji mogućnost izjavljivanja žalbe pred sudom. Relevantno zakonodavstvo treba da garantuje mogućnost takve žalbe.