×

b-1-2-1-1-5

Odgovornost

Regulatorni i institucionalni okvir koji osigurava nezavisnost pravosuđa postoji kao segment opšte nadležnosti VSTV-a, koja se posebno ogleda u njegovim nadležnostima da vrši praćenje.

Od 2005. godine postoje posebni etički kodeksi za sudije i tužioce, a od 2016. godine primjenjuju se smjernice za izradu i provođenje planova integriteta u pravosudnim institucijama. Svi sudovi i tužilaštva imaju planove integriteta. VSTV treba da prati njihovu primjenu. Preporuke iz planova integriteta treba da budu uključene u antikorupcijsku politiku za sektor pravde. Ne postoji posebna disciplinska mjera za kršenje etičkih kodeksa, a pravila o sukobu interesa u pravosuđu odnose se samo na članove VSTV-a. Druge mjere za sprečavanje sukoba interesa date su u neobavezujućim smjernicama koje donosi VSTV, a koje trebaju provoditi sudovi i tužilaštva. Njihovu primjenu bi trebalo ojačati kroz temeljito nadgledanje od strane VSTV-a.

Revizijom Zakona o VSTV-u treba uvesti stroga pravila o sukobu interesa, kako za sudije i tužioce koji su već imenovani, tako i za kandidate za nosioce pravosudnih funkcija, uključujući i stručne saradnike. Propust da se u postupku imenovanja prijavi sukob interesa treba biti razlog za diskvalifikovanje. Kada se radi o imovinskim kartonima, VSTV je usvojio pravilnik s ciljem razjašnjenja i poboljšanja sistema podnošenja, verifikacije i obrade finansijskih izvještaja, koji su ranije prikupljeni i odlagani bez ikakve značajnije provjere i praćenja. Ovim pravilnikom se predviđa objavljivanje finansijskih izvještaja, uz zaštitu osjetljivih ličnih podataka. Zbog određenih prigovora Agencije za zaštitu ličnih podataka primjena pravilnika je odgođena do rješenja pravnog spora. Nepostojanje efikasnog sistema za podnošenje, verifikaciju i obradu finansijskih izvještaja ozbiljno utiče na kredibilitet napora da se ojača integritet u pravosuđu. Potrebno je dalje ojačati transparentnost i kredibilnost sistema usvajanjem zakonodavstva koje će omogućiti unakrsnu provjeru finansijskih izvještaja sa bazama podataka drugih nadležnih organa, posebno poreske uprave.

Pravni okvir koji reguliše disciplinske postupke je slab. Provođenje zakona je poboljšano ali nije zadovoljavajuće, pri čemu je preventivni efekat premali. U 2018. godini pokrenuta su 33 disciplinska postupka, što je najveći broj u poređenju sa prethodnim godinama, a 30 disciplinskih postupaka je okončano. Dvadeset sedam predmeta je rezultiralo disciplinskim mjerama, od kojih je 16 uključivalo sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti. Razriješena su dva nosioca pravosudne funkcije. Potrebne su značajne zakonske izmjene, posebno kako bi se osiguralo da disciplinske sankcije služe kao djelotvornije sredstvo prevencije i da se uvedu garancije za sudsko preispitivanje konačnih disciplinskih odluka VSTV-a. Potrebno je i dodatno pojasniti obim određenih disciplinskih prekršaja. Disciplinski tužilac ima diskreciono pravo da odluči da li će podići disciplinsku tužbu, i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja takve odluke. Prvostepene i drugostepene disciplinske komisije su skoro isključivo sastavljene od članova VSTV-a, a imenuje ih predsjednik VSTV-a bez jasnih kriterijuma za odabir. Kada VSTV u svom plenarnom sastavu postupa kao treća instanca u disciplinskim postupcima, ne postoje pravila koja garantuju potpunu nezavisnost i nepristranost onih članova VSTV-a koji su prethodno bili u sastavu disciplinskih komisija. Samo konačne odluke o razrješenju sudija i tužilaca mogu se preispitivati u postupku pred sudom Bosne i Hercegovine, dok se odluke o izricanju drugih disciplinskih sankcija ne mogu preispitivati. VSTV treba javnosti staviti na uvid relevantne statističke podatke, kao i konačne odluke, uključujući i one o odbacivanju disciplinskih tužbi, uz sveobuhvatno obrazloženje. Potrebno je razmotriti administrativnu i funkcionalnu poziciju Kancelarije disciplinskog tužioca pri VSTV-u kako bi se dodatno ojačala njena operativna autonomija i nezavisnost u donošenju odluka i smanjila mogućnost neprimjerenog uplitanja. Prilikom odlučivanja o konačnoj žalbi u disciplinskim postupcima, VSTV mora osigurati da sankcije koje se izriču budu proporcionalne, primjerene i da imaju preventivni efekat za pravosuđe u cjelini. Uz poštovanje pretpostavke nevinosti, VSTV bi trebao da razmotri odlaganje imenovanja ili napredovanja do okončanja disciplinskog postupka.