×

b-1-2-1-1-4

Nezavisnost i nepristrasnost

Nezavisnost pravosuđa nije izričito zagarantovana Ustavom, u kome se samo uopšteno poziva na načelo vladavine prava. Ustavi entiteta i Statut Brčko Distrikta navode načelo nezavisnosti pravosuđa. U praksi, sudije i tužioci su podložni pritiscima, uključujući i samocenzuru. Sudije i tužioci su izloženi i politički motivisanim prijetnjama. Potrebno je dodatno ojačati nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštava. Konkretno, VSTV-u treba dati eksplicitan ustavni status, a pravila o imenovanju, sukobu interesa i disciplinskim mjerama treba ojačati u skladu sa evropskim standardima. Sudije i tužioci u cijeloj zemlji moraju djelovati nezavisno i nepristrano.

Regulatorne garancije koje imaju za cilj osiguravanje nepristrasnosti su generalno uspostavljene. Postoje i pravila o izuzeću sudija, posebno kada se radi o sukobu interesa u sudskim predmetima. Sistem automatskog upravljanja predmetima u sudovima i tužilaštvima omogućava nasumičnu dodjelu predmeta u rad. Međutim, predmete je moguće presignirati bez konkretnog obrazloženja, posebno u malim sudovima; štaviše, ne postoji sistem kontrole. Sigurnosne karakteristike sistema za automatsko upravljanja predmetima u sudovima i tužilaštvima treba poboljšati kako bi se spriječile moguće zloupotrebe.