×

b-1-1-2-6

Pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima

Pravni okvir uprave orijentisane prema korisnicima djelimično je uspostavljen, ali sa značajnim razlikama između različitih nivoa vlasti. Politika pružanja usluga ugrađena je u strateški okvir za reformu javne uprave koji je usvojen na svim nivoima vlasti, osim u Republici Srpskoj. Ova politika sadrži dobre reformske pravce, ali je njeno provođenje sporo i do sada nije dalo opipljive rezultate.

Na svim nivoima vlasti postoje zakoni o opštem upravnom postupku i trenutno se na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta pripremaju nove izmjene i dopune ovih zakona, dok su u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu pojedine izmjene već usvojene tokom 2018. godine. Takve i naredne izmjene i dopune ovih zakona trebaju biti dobro koordinirane. Bosna i Hercegovina mora osigurati usklađen pristup modernizaciji, pojednostavljenju i digitalizaciji usluga. Zakonodavni okvir i infrastruktura za interoperabilnost registara i e-potpisa nisu potpuni niti usklađeni između državnog i entitetskog nivoa, čime se ugrožava sistem e-potpisa. Kancelarija za nadzor i akreditaciju ovjerilaca formirana je u januaru 2017. godine. Interoperabilnost i automatska razmjena informacija između javnih registara je vrlo ograničena. Bosna i Hercegovina mora stvoriti uslove za pružanje elektronskih usluga u okviru svoje nadležnosti preduzimanjem napora da se osigura interoperabilnost sistema e-potpisa u cijeloj zemlji (vidi takođe Poglavlje 10).

Bosna i Hercegovina treba da pojednostavi i uskladi postupke registracije poslovnih subjekata i osigura potpuno međusobno priznavanje između entiteta, uključujući koncesije i licenciranje. Osim u Republici Srpskoj, na drugim nivoima ne postoji jednošalterski sistem (eng. one-stop- shop) za građane i poslovne subjekte. Ni na jednom nivou se ne provodi sistematsko praćenje zadovoljstva korisnika pružanjem usluga.

ZAKLJUČAK / PREPORUKE

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave.

Nepostojanje čvrste institucionalne koordinacije i saradnje sprečava usvajanje i provođenje politika usmjerenih na osiguravanje minimalnih standarda u postupanju prema svim građanima i poslovnim subjektima u cijeloj zemlji. Zemlja treba da uloži snažne napore kako bi se osigurao sveobuhvatan i usklađen pristup reformi javne uprave, u skladu sa principima javne uprave. Konkretno, zemlja treba da osigura političku podršku, dovoljna finansijska sredstva od svih nivoa vlasti i efikasne koordinacione strukture za provođenje i praćenje reformi u oblasti javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

Kako bi se osigurao jedinstven pristup srednjoročnom planiranju politika u cijeloj zemlji, Bosna i Hercegovina treba da uspostavi i, gdje je potrebno, uskladi regulatorni okvir i metodologiju izrade centralne i sektorskih politika, praćenja i budžetiranja na svim nivoima. Potrebno je poboljšati kvalitet politika, a procjena uticaja propisa i konsultacije o politikama treba da postanu sastavni dio njihovog donošenja.

Da bi se osigurala profesionalna državna služba, zakonodavstvo je potrebno uskladiti sa načelom zasluga kod zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja, a njegova primjena u praksi treba biti oslobođenja političkog miješanja. Potrebno je ojačati kapacitete agencija za državnu službu, modernizovati upravljanje ljudskim potencijalima i unaprijediti programe obuke. Uprava treba racionalizovati svoje strukture i delegirati odgovornosti višerangiranim državnim službenicima. Potrebno je uvesti i mjere kojima bi se poboljšalo ostvarenje prava građana na dobru upravu, pristup javnim informacijama, rješavanje o upravnim stvarima i naknadu štete.

Kako bi se osnažila uprava orijentisana ka korisnicima, Bosna i Hercegovina mora osigurati usklađen pristup modernizaciji, pojednostavljenju i digitalizaciji usluga. Izmjene zakona o opštem upravnom postupku moraju biti blisko koordinirane između države, entiteta i Brčko Distrikta. Interopearbilnost sistema e-potpisa mora biti garantovana u cijeloj zemlji.

U narednoj godini, Bosna i Hercegovina posebno treba da:

  • usvoji cjelodržavne strategije i akcione planove za reformu javne uprave i za upravljanje javnim finansijama, uspostavi zajednički okvir za praćenje zasnovan na učinku i osigura finansijsku održivost;
  • uspostavi političko tijelo za donošenje odluka i ojača tehničke koordinacione strukture kako bi se unaprijedio cjelodržavni pristup reformi javne uprave;
  • izmijeni zakone o državnoj službi tako što će osigurati da se zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje vrši na osnovu zasluga, te da ojača kapacitete agencija za državnu službu u cilju poboljšanja upravljanja ljudskim potencijalima i obuka.