×

b-1-1-2-5

Odgovornost uprave

Struktura i organizacija uprave posebno je regulisana na svakom nivou vlasti. Zakonodavstvo ne precizira različite funkcije organa uprave podređenih izvršnom i zakonodavnom nivou vlasti, niti uslove za njihovo osnivanje, spajanje ili ukidanje. To ostavlja prekomjeran diskrecioni prostor za restrukturiranje uprave bez razmatranja opravdanosti i isplativosti takvih izmjena. Nedostaju i jasne linije nadzora i izvještavanja između ministarstava i tijela u njihovom sastavu. Politički nivo u nedovoljnoj mjeri delegira donošenje odluka višerangiranim državnim službenicima i onima na srednjem nivou rukovođenja (vidi Poglavlje 3).

Iako je pravni okvir uspostavio mehanizme nadzora, uključujući parlamente, Ured za reviziju institucija BiH i Ombudsmana za ljudska prava, njihove preporuke se rijetko primjenjuju. To ugrožava pravo građana na dobru upravu. Potpuno provođenje preporuka ombudsmana od strane nadležnih organa je na niskom nivou, a pojedine institucije čak ni ne odgovaraju na preporuke koje su im upućene, iako ih zakon na to obavezuje (vidi Poglavlje 23, Osnovna prava).

Pravo građana na pristup javnim informacijama različito je regulisano na državnom i na entitetskom nivou. Proaktivno objavljivanje informacija nije predviđeno ni na jednom nivou. Nepotpuno ostvarivanje ovog prava prvenstveno je posljedica šutnje administracije, kašnjenja u odgovorima, dostavljanja nepotpunih informacija i nedovoljne institucionalne odgovornosti u postupanju po žalbama. Ne postoje mehanizmi za praćenje efikasnosti primjene zakona o slobodi pristupa informacijama (vidi Poglavlje 23, Osnovna prava).

Pravo građana na sudsko odlučivanje o upravnim stvarima osigurano je zakonom. Sudsko preispitivanje upravnih akata je decentralizovano i vrše ga sudovi. Efikasnost sudova se poboljšala posljednjih godina, ali je i dalje neujednačena u cijeloj zemlji. Ne postoje efikasni pravni lijekovi u slučaju prekomjerne dužine sudskih postupaka, te iako stranke mogu podnijeti tužbu Ustavnom sudu, ovaj instrument ne omogućava ubrzanje postupka koji je u toku (vidi Poglavlje 23, Osnovna prava).

Pravo građana da traže naknadu štete prouzrokovane nezakonitim radnjama ili propustima javne uprave izričito je osigurano zakonima na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta. Međutim, budući da nema sistematskog prikupljanja podataka o predmetima u vezi sa primjenom instituta javne odgovornosti, tako nije moguće ni procijeniti ostvarenje prava garantovanih zakonom.