×

b-1-1-2-3

Upravljanje javnim finansijama

Uprkos nedostatku cjelodržavne strategije, došlo je do reformskih napora u različitim oblastima UJF na različitim nivoima vlasti. To je rezultiralo djelimičnim usklađivanjem sa međunarodnim standardima u oblasti unutrašnje kontrole i revizije, upravljanja dugom, trezorskog poslovanja i eksterne revizije. Sisteme upravljanje javnim finansijama na svim nivoima vlasti treba dalje uskladiti sa međunarodnim standardima u oblasti izrade i izvršenja budžeta, praćenja, transparentnosti budžetskih podataka i predviđanja. Informacioni sistem za upravljanje budžetom je sistem koji različiti nivoi uprave najčešće koriste, kako za proces planiranja budžeta, tako i za srednjoročni dokument okvirnog budžeta, dok je informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama potrebno dalje dograditi.

Transparentnost budžeta je nedovoljna. Na državnom nivou, Ministarstvo finansija objavljuje godišnje budžete i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta. Kontni planovi države, entiteta i Brčko Distrikta nisu usklađeni. To onemogućava dobijanje objedinjenih podataka. Ni na jednom nivou vlasti ne postoji građanski budžet. Da bi budžet bio razumljiv za javnost, potrebno je povećati učešće građana u budžetskom procesu. Potrebno je unaprijediti proces godišnjeg izvještavanja. Doprinosima za penzijsko i socijalno osiguranje, na koje otpada značajan dio javnih sredstava, upravlja se putem vanbudžetskih fondova, koji u većini slučajeva nisu integrisani ni u proces planiranja budžeta, ni u budžetsku dokumente kao što su srednjoročne ili godišnje projekcije budžeta. Dostupne informacije o budžetu su stoga nepotpune i teško je napraviti procjenu ukupne budžetske i fiskalne politike. Institucije na svim nivoima imaju nedovoljne kapacitete za internu reviziju, a nedostatak potpuno adekvatnih internih kontrola, posebno u javnim nabavkama, utiče na neefikasnost i gubitke u sistemu upravljanja javnim finansijama u BiH.