×

b-1-1-2-2

Koordinacija i izrada politika

Institucije javne uprave djeluju unutar složene upravljačke strukture sa odvojenim nadležnostima u odlučivanju u oblasti javnih politika.

Budući da on odražava institucionalnu strukturu, sistem kreiranja politika u Bosni i Hercegovini je rascjepkan. Iako postoji pravni okvir za sektorske strategije na entitetskom nivou, nedostaju usklađene zakonske odredbe i smjernice za strateško planiranje na nivou cijele države. Regulatorni i zakonski okvir za srednjoročno planiranje politika postoji na državnom i entitetskom nivou, ali ne i u pojedinim kantonima i Brčko Distriktu. Centralni planski dokumenti, kao što su srednjoročni i godišnji državni program, dokument okvirnog budžeta i akcioni plan za realizaciju prioriteta iz izvještaja za BiH uglavnom nisu usklađeni, kako međusobno, tako ni sa sektorskim strategijama. Ne postoji tijelo zaduženo za pregled kvaliteta politika koje bi vršilo provjeru koherentnosti i dosljednosti, te pravnu i finansijsku kontrolu prijedloga politika.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju zahtijeva se Program integrisanja u EU, uključujući i konsolidovani plan za usvajanje acquis-a, te ga je potrebno što prije izraditi i usvojiti. Bosna i Hercegovina treba da usvoji smjernice za planiranje politike za Nacionalni program za usvajanje acquis-a EU (NPAA), da uskladi godišnje planove rada vlade sa NPAA, da predvidi troškove i da takve finansijske procjene obuhvati godišnjim i srednjoročnim budžetom.

Pravni okvir za kreiranje politika na inkluzivan način i na osnovu pouzdanih pokazatelja je nepotpun, posebno na kantonalnom nivou, i ne primjenjuje se dosljedno. Zakonski uslovi za procjenu uticaja propisa utvrđeni su na državnom i entitetskom nivou, te u pojedinim kantonima. Potrebno je poboljšati kvalitet analize u prilog prijedlozima politika, a ne vrši se ni sistemsko izračunavanje finansijskih implikacija. Prikupljanje administrativnih podataka i njihovo korištenje u kreiranju politike ne provodi se sistematski na nivou cjelokupne uprave. Zakon nalaže međuinstitucionalne konsultacije o zakonodavnim i prijedlozima politika, trajanje postupka konsultacija pismenim putem nije regulisano i ne postoji mehanizam za rješavanje sporova u slučaju različitih mišljenja među institucijama. Javne konsultacije, iako se generalno zahtijevaju, u praksi se obično ne provode na način propisan zakonom. Pravni okvir je potrebno poboljšati i dosljedno primjenjivati. Jačanje kvaliteta i osiguravanje koherentnih i finansijski dostupnih cjelodržavnih javnih politika ostaje glavni izazov u srednjoročnom periodu. Postojećim zakonodavnim okvirom nisu u potpunosti uspostavljeni standardi za praćenje i izvještavanje po ključnim planskim dokumentima na svim nivoima vlasti, čime se onemogućava konkretan javni nadzor nad radom vlade.