×

b-1-1-1-4

Civilno društvo

Osnaženo civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema i institucije treba da ga prepoznaju i tretiraju kao takvo. U Bosni i Hercegovini, zakonski okvir za javne konsultacije razlikuje se po nivoima vlasti i ne postoji strateški okvir sa suradnju sa civilnim društvom. Jedan institucionalni mehanizam za konsultacije, Internetska platforma e- Konsultacije pokrenuta je 2016. godine samo za institucije državnog nivoa. Nije bilo značajnijeg nastavka aktivnosti nakon potpisivanja Povelje o suradnji Vijeća ministara i organizacija civilnog društva u novembru 2017. godine. Potrebno je da Vijeće ministara operacionalizira odredbe ove Povelje, uključujući razvijanje redovne suradnje i konsultacija sa organizacijama civilnog društva. Nemaju sve institucije na svim nivoima vlasti imenovana posebna tijela ili osobe za kontakte koji su zaduženi za dijalog i suradnju sa organizacijama civilnog društva. Namjenske radne grupe povremeno organiziraju sektorske konsultacije. Preko 700 organizacija civilnog društva učestvovalo je u izradi alternativnih odgovora na Upitnik Evropske komisije, koji su priloženi uz zvanične odgovore vlasti.

Samo neke opštine imaju pravni okvir za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva na osnovu jasno utvrđenih kriterija i alata za praćenje i evaluaciju. Raspodjela javnih sredstava organizacijama civilnog društva nije u potpunosti transparentna niti sistematična. Pozivi za dodjelu javnih sredstava kao i, u nekim slučajevima, rezultati konkursa, su javno dostupni, ali određeni mehanizmi za raspodjelu sredstava nisu pravno obavezujući i nisu u potpunosti implementirani. Kad se sve uzme u obzir, potrebno je da Bosna i Hercegovina osigura okvir za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva.